Sterkens Security
Sterkens colored icon
Sterkens colored icon
Sterkens colored icon
Sterkens colored icon

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van strikte toepassing op alle ons toevertrouwde opdrachten, tenzij afwijkende onderlinge schriftelijke overeenkomst. Zij primeren op alle andere voorwaarden welke ons zouden tegengesteld worden en tegenstrijdig zouden zijn met onze algemene voorwaarden; deze van cliënt worden hierbij expliciet verworpen.

ledere opdracht brengt voor de cliënt onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden met zich, zonder enig voorbehoud.

 

 

Artikel 2: verspreiding van documenten

Onze prospectussen, onpersoonlijke, enkel als voorbeeld geldende studies en andere publiciteitsdocumenten hebben een informatief karakter en een algemene verspreiding. Zij houden voor ons geen enkele vaste verbintenis in betreffende de elementen die er in vermeld worden en de koper mag er zich niet op beroepen op bijzondere voorwaarden voor te schrijven voor het contract dat tussen partijen zal onderhandeld worden.

 

Onze plannen, opmetingen en berekeningsnota’s zullen onze exclusieve eigendom blijven. Zij mogen niet overgemaakt, verspreid of gereproduceerd worden zonder onze voorafgaande geschreven toelating.

De aanvaarding van de bestelling houdt de vaste verbintenis van de cliënt in.

Behoudens schriftelijk andersluidend beding behoudt Sterkens Security zich het recht voor om een klant met naam, logo en/of beschrijving als referentie te kunnen vermelden voor commerciële doeleinden.

 

 

Artikel 3: prijzen

Alle inlichtingen en aanbiedingen betreffende prijzen en technische gegevens, worden steeds vrijblijvend medegedeeld.

De opdracht wordt uitgevoerd aan de prijzen welke definitief schriftelijk met de cliënt overeengekomen.

 

 

Artikel 4: annulatievoorwaarden en overmacht

De aanvaarde bestelling kan niet eenzijdig geannuleerd worden. Bij contractbreuk houden wij ons het recht voor naast de vergoedingen en intresten voorzien in het Burgerlijk Wetboek, ook de kosten te vorderen die veroorzaakt werden door deze ontbinding en onder anderen de kosten inherent zijn aan een begin van uitvoering van een contract.

 

Elk geval van overmacht bevrijdt ons van elke verantwoordelijkheid en verleent ons het recht elke overeenkomst te annuleren. Voor de interpretatie van deze clausule, dient men onder overmacht te verstaan, elke onverwachte gebeurtenis die de normale aanvang of het verderzetten van de uitvoering van de contracten hindert. Dezelfde gevallen van overmacht mogen in hoofde van de koper niet de opzegging van de marktovereenkomst meebrengen, noch het recht voor hem om zich elders op onze kosten te bevoorraden.

 

Indien de klant zijn bestelling gedeeltelijk of geheel annuleert, in gebreke blijft ( deel of geheel) van de geleverde diensten in ontvangst te nemen en te aanvaarden zonder grondige reden, heeft Sterkens het recht de ontbinding van de kaderovereenkomst te eisen of de nakoming ervan. De schade door Sterkens geleden beloopt minstens 50% van de waarde van de bestelling.

 

 

Artikel 5: leveringstermijnen

De leveringstermijnen zijn slechts een richtlijn en zijn nooit bindend. Behalve bij een uitdrukkelijke bepaling in de bijzondere voorwaarden, mag geen enkele vertraging aanleiding geven aan vergoedingen en intresten, de eenzijdige opzegging van het contract door de cliënt rechtvaardigen of hem toelaten zich elders op onze rekening te voorzien.

De levering der goederen en /of de aanvang der installatiewerken gebeuren op de datum die zo dicht mogelijk ligt bij deze door de cliënt gewenst. Wij behouden ons het recht voor elke bestelling te factureren van zodra deze klaar is in onze instellingen zo de koper de uitvoeringsoffertes vertraagt of het begin der installatiewerken verdaagd.

 

 

Artikel 6: betalingen en eigendomsvoorbehoud

Elke factuur die niet betwist wordt per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na haar ontvangst, wordt verondersteld aanvaard te zijn. Behalve afwijkend beding in de bijzondere voorwaarden, zijn onze facturen contant opeisbaar zonder korting.

 

De betalingen dienen uitgevoerd te worden op de voorziene vervaldagen en de schuldenaar kan zich niet beroepen op het in gebreke blijven van zijn eigen cliënten noch op enig ander geval van overmacht om zich van zijn verplichtingen te ontdoen.

Elke vertraging in de betaling zal voor gevolg hebben:

  1. Het onmiddellijk en rechtens, zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd zijn van een in overeenkomst bepaalde moratoire intrest van 12% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
  2. De verhoging van het bedrag der facturen, B.T.W. inbegrepen, met 15% en met een minimum van €75 ten titel van schadevergoeding op voorhand en forfaitair vastgesteld, en met wederzijds akkoord der partijen, voor de schade die hoofde van de verkoper ontstaat, door de laattijdige uitvoering van de betalingsverplichting.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn vervallen alle speciale voorwaarden, kortingen en ristorno’s waarvan de klant genoot en wordt de volledige prijs verschuldigd. Wanbetaling van één factuur heeft de onmiddellijke opeisbaarheid tot gevolg van alle overige facturen, ook deze die nog niet vervallen zouden zijn. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij onze eigendom. De betaling van onze jaarcontracten gebeurt steeds vooraf, 1x per jaar en zijn ondeelbaar.

 

 

Artikel 7: garantiebepaling en waarborgen

Gedurende een termijn van 12 maanden, 24 maanden voor consumenten, worden de apparaten (excl. batterijen) door de leverancier gewaarborgd tegen fabricatiefouten. De vervanging en herstelling van stukken gedurende deze periode kunnen niet de verlenging van deze waarborg tot gevolg hebben. Werkuren zijn ten laste van de cliënt. De herstellingen die voortvloeien uit een slecht gebruik, of een normale slijtage van de goederen zijn ten laste van de cliënt. Indien de klant voor herstellingen of vervangingen beroep doet op een derde vervalt elke waarborg. Wij behouden ons het recht voor, zelfs na de gedeeltelijke uitvoering van een marktovereenkomst, om van de cliënt een waarborg te eisen voor het naleven van zijn verbintenissen.

 

 

Artikel 8: uitvoeringsmodaliteiten

Bij het gebruik van toestellen of andere hardware zal de cliënt ieder toestel of hardware voorzien van een virusscanner. Daarenboven waarborgt de cliënt dat alle toestellen, hardware, software,… die hij aanwendt op een rechtsgeldige manier door hem zijn verworven en in gebruik. De klant garandeert de nodige IT infrastructuur op onze systemen goed te kunnen laten functioneren.

 

De klant zorgt ervoor dat alle lokalen met betrekking tot de installatie of aanhorigheden vrij toegankelijk voor onze technici. Indien de klant niet tijdig op het uur van afspraak aanwezig is, kunnen er wachttijden in rekening worden gebracht vanaf het afgesproken tijdstip. Onze technici dienen op een veilige manier te kunnen werken, bij onveilige situaties zullen de werken worden stopgezet.

 

Beide partijen gaan akkoord om elkaars personeelsleden, zelfstandige medewerkers, onderaannemers, consultants of andere, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn, enkel te benaderen met het oog op het engageren van deze medewerkers, en dit vanaf de aanvang van tot 12maanden na de einddatum van de samenwerking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen in overleg. De cliënt dient steeds contact te nemen via het kantoornummer en mag geen rechtstreeks contact nemen met onze technici.

 

Indien een partij één van de hierboven genoemde personen contacteert, aanwerft of gebruik maakt van de diensten van deze medewerkers in dienstverband en of op zelfstandige basis en of via een vennootschap, dan zal deze partij een bedrag betalen dat het equivalent is van 6 maanden salaris of vergoeding van de desbetreffende medewerker, en zulke som te betalen vanaf de datum wanneer de medewerker voor het eerst geëngageerd werd of van zijn diensten gebruikt gemaakt werd.

 

 

Artikel 9 : verantwoordelijkheden

Sterkens zal de opdracht in het kader van de overeenkomst naar best vermogen uitvoeren en zal rekening houden met de technische aanwijzingen en richtlijnen welke zij van de cliënt ontvangt. Gelet op de aard en het technische karakter van hardware-installaties, ICT en databeheer in de cloud wordt toegegeven en door de cliënt erkend dat het niet mogelijk is volgens de huidige staat van de techniek en kennis, te garanderen dat deze vrij zijn van iedere fout of onderbreking of nog dat deze in alle omstandigheden zullen functioneren conform aan wat was overeengekomen of voorzien.

 

Sterkens kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van overmacht, een oorzaak die buiten onze bevoegdheid ligt of door het niet opvolgen van een eerder gegeven advies aan de cliënt. Evenmin voor de schade veroorzaakt door defecte transmissiesystemen en of slecht werkende onderdelen welke niet door Sterkens werden aangeleverd en geplaatst en/of het niet respecteren van opgelegde wettelijke normen op vraag van de klant. De aansprakelijkheid die Sterkens kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis die door de cliënt degelijk zal moeten worden aangetoond.

 

Het bedrag van een schadeclaim kan nooit hoger zijn dan de kostprijs van de door Sterkens geïnstalleerde installatie, ongeacht de oorzaak van de claim.

 

 

Artikel 10 : bescherming van persoonsgegevens en privacy

Sterkens zal de opdracht in het kader van de overeenkomst uitvoeren in volledige conformiteit met de toepasselijke wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inzonderheid de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sterkens zal hierbij optreden als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van deze wetgeving. Wij verwerken uw gegevens enkel voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding, naleving van andere wettelijke verplichtingen, en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden hiervoor zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang in het correct informeren van onze klanten en het onderhouden van een hoogwaardige dienstverlening.

 

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze boekhouder, onze revisor, onze onderaannemers voor bepaalde werken of diensten, evenals door de overheid. Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). In dat geval zullen wij voorafgaandelijk verifiëren dat persoonsgegevens allee worden doorgestuurd naar ontvangers met een passend beschermingsniveau.

 

Sterkens zal de persoonsgegevens bewaren voor een termijn van maximaal 10 jaar na beëindiging van de overeenkomst. Logbestanden worden bewaard voor een termijn van maximaal drie jaar na aanmaak; na verloop van deze termijn zullen de gegevens worden gewist, tenzij Sterkens binnen deze termijn een andere wettelijke grondslag krijgt voor de verdere bewaring van de gegevens. U kan ons steeds contacteren op het hierboven aangegeven adres om, waar toepasselijk, I) inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen, II) voor een eventuele beperking van de u betreffende verwerking, III) om tegen de verwerking bezwaar te maken, IV)) om uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen en/of v) een overzicht of kopie te krijgen van de passende waarborgen die worden geboden in geval van een doorgifte naar een bestemming in een derde land. In zoverre onze verwerkingen gebaseerd zijn op uw toestemming heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Houd er rekening mee dat de uitoefening van uw rechten onderworpen kan zijn aan bepaalde voorwaarden, beperkingen of formaliteiten (zoals voorlegging van gepast bewijsmateriaal inzake uw identiteit), onder meer om fraude of inbreuken op andermans privacy te voorkomen.  Houd er ook rekening mee dat, afhankelijk van uw verzoek, Sterkens bepaalde diensten niet langer zal kunnen leveren. U heeft het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

 

Artikel 11: algemene bepalingen

Elke betwisting die tussen partijen zou ontstaan valt onder  de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken te Antwerpen. Het Belgisch recht is van toepassing op de geschillen met Sterkens.

Huidige algemene voorwaarden vervangen alle voorafgaande afspraken of overeenkomsten.